تبلیغات
سكوت بی انتها تهیه كننده وبلاگ: محمد اكبری - مطالب بهمن 1391
پنجشنبه 19 بهمن 1391

یافتن

   نوشته شده توسط: محمد اكبری    

روزی نشست بر پاره سنگی


با انگشتانی گره کرده در زیر چانه اش و خیره نگاهی


تا بی انتها


آرام آرام شرار وسوسه ای در رگ هایش دوید


و هرم قدرتی سترگ ساق های بی قراری اش را


در هم نوردید


ناگاه به پا خاست


و گام در راهی نهاد بی انتها


-انسان را می گویم-


او ناچار رفتن بود


و یافتن شاید به این امید که روزی،بر فراز قله ی دریافتن،


پا تابه وا کند و یله بر چار طاق نیلی چرخ دهد.


تا آن روز رؤیا ، راهی ست بی انتها ؛ همه می دانیم - و این را نیز كه ناچار رفتنیم